صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > IBSng > کرون جاب


کرون جاب
 nano /var/spool/cron/root

*/1 * * * * php /usr/app/kerio.cron.php > /dev/null
*/5 * * * * php /usr/app/multi.login.php > /dev/null

0 5 * * * reboot

0 */8 * * * sh /root/ibs-backup.sh
01,30 * * * * /usr/bin/psql -d IBSng -U ibs -c "Truncate Table connection_log_details , internet_bw_snapshot , connection_log , internet_onlines_snapshot"آیا این پاسخ مفید بود؟

افزودن به علاقه مندی ها افزودن به علاقه مندی ها    چاپ این مقاله چاپ این مقاله

خوانده شده